US Travel Co.,Ltd.
 
 
Africa Tour
Africa Tour
Africa Tour
Africa Tour
Africa Tour
Africa Tour
Africa Tour
 
 
bar

US Travel Services Co.,Ltd.

บริษัททัวร์ชั้นนำของประเทศไทย

US Travel Services Co.,Ltd. เป็นบริษัททัวร์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นเวลากว่า 35 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และรับจัดนำคณะทัวร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก บริษัทฯ มีชำนาญในการบริการจัดการเดินทางไปรูปแบบต่าง ๆ อีกมาก เช่น การเดินทางเพื่อ การท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อการศึกษาดูงาน การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ที่เน้นการบริการที่เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบาย พร้อมสาระความรู้ อาหารดี ที่พักหรู ธุรกิจได้เจริญก้าวหน้ามาตลอดคะ... 
 
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
I love Singapore
ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี่ยวแก้ว ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาด เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโน เที่ยวชม Garden by the bay ชมโชว์ Wonderful Show
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
11-14,12-15 Apr 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
SINGAPORE OK
ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้ งเต็มอมิ่ ทอี่ อร์ชาร์ด เพลินเพลินกับการเยยี่ มชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!! เที่ยวชม GARDEN BY THE BAY!!! ชมโชว์ Wonderful Show!!
ล่องเรือชมแม่น้าสิงคโปร์!!
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
01 – 03 พ.ค. ราคา 22,900 บาท
08 – 10 / 15 – 17 / 22 – 24 / 29 – 31 พ.ค. ราคา 21,900 บาท
19 – 21 / 26 – 28 มิ.ย. ราคา 21,900 บาท
03 – 05 / 10 – 12 / 17 – 19 / 24 – 26 ก.ค. ราคา 21,900 บาท
31 ก.ค. – 02 ส.ค. ราคา 22,900 บาท
07 – 09 / 14 – 16 / 21 – 23 / 28 – 30 ส.ค. ราคา 21,900 บาท
04 – 06 / 11 – 13 / 25 – 27 ก.ย. ราคา 21,900 บาท
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
PACKAGE SINGAPORE 9,999
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทางประเทศ สิงค์โปร์ ล่องเรือ - เมอร์ไลอ้อน - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ภูฏาน … ดินแดน แห่งมังกร สายฟ้า
พาโร - ทิมพู – ปูนาคา 5 วัน 4 คืน สายการบินภูฐาน แอร์ไลน์(B3)
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
01 -31 พฤษภำคม 2558
01 มิถุนำยน - 31 สิงหำคม 2558
01 กันยำยน - 30 พฤษจิกำยน 2558
01 ธันวำคม 2558 - 29 กุมภำพันธ์ 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ภูฏาน … ดินแดน แห่งมังกร สายฟ้า
พาโร - ทิมพู – ปูนาคา สายการบินดรุกแอร์(KB)
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
01 -31 พฤษภำคม 2558
01 มิถุนำยน - 31 สิงหำคม 2558
01 กันยำยน - 30 พฤษจิกำยน 2558
01 ธันวำคม 2558 - 29 กุมภำพันธ์ 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
SUMMER HONSHU (OBONG FESTIVAL)
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
11 – 17 สิงหาคม 58 (7วัน4คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
SUMMER HONSHU
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 58 (5วัน3คืน)
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 58 (5วัน3คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
SUMMER KANTO
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 58 (6วัน3คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
RE SUMMER HONSHU (LAVENDER)
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
8 – 13 58 กรกฎาคม (6วัน3คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
JAPAN ALPS & WORLD HERITAG
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
19 – 24 พฤษภาคม 58 (6วัน4คืน)
26 – 31 พฤษภาคม 58 (6วัน4คืน)
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 58 (6วัน4คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
BLOOMING HOKKAIDO (FREE TIME)
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
23 – 28 มิถุนายน 58 (6วัน4คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
BLOOMING HOKKAIDO (LAVENDER)
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
03 – 08 กรกฎาคม 58 (6วัน4คืน)
08 – 13 กรกฎาคม 58 (6วัน4คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
BLOOMING HOKKAIDO (TULIP & PINKMOSS)
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 58 (6วัน4คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
HKG-Nongping
ฮ่องกง-ช้อปปิ้ ง-นองปิ ง-วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
4-6 APR 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
ฮ่องกง-มาเก๊า–ฟรี!พระใหญ่นองปิง-วัดแชกงหมิว 4วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
11-14 APR 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
hot_p1
EUR_01
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_02
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_02A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 21-30 Mar, 4-13 Apr, 5-14 Apr, 30 Apr-9 May '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_03A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Apr '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_04
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Apr 11-22 '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_04A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_07
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_08
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_08A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_09
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_11
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_12
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_14
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_14A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทางApr-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
hot_p1
New Zealand North-South 9D
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรม New Zealand North-South โปรแกรมสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง เมษายน-กันยายน 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
Australia 6D
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรม Australia โปรแกรมสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 11 – 16 เมษายน 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
one stop servics
one stop servics
banner
banner
banner
banner
banner
banner
 
 
logo partner

US Travel Services Co.,Ltd.
เลขที่ 153 ชั้น จี ห้อง จี3 อาคารเพนนินซูล่า พลาซ่า ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-652-0388 แฟกซ์. 02-652-1088
DesignOHO รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Top